Wim Klever door blogger ontvriend

Deze blogger heeft de euvele (?) moed gehad om degene die ieders meester in Spinoza wilde zijn t’ ontvrienden [naar een citaat uit 1658, cf.].

Wim Klever hoef ik bij de vaste bezoekers van dit blog niet te introduceren. Men kent hem uiteraard van zijn publicaties, maar hier vooral uit zijn vele reacties op dit blog. Reacties waardoor er vaak wat gebeurde op dit Spinoza-blog, maar waaraan sommigen zich dikwijls ergerden. Ik kreeg in de loop van de tijd diverse voorstellen om hem te stoppen en de toegang tot dit blog te weigeren. Juist wie over Spinoza blogt kan dat niet maken, was mijn reactie – dat zou niet stroken met diens roep om libertas philosophandi.

Onlangs, na weer eens enige onheuse en negatieve bejegeningen die de druppels werden die de emmer van deze blogger deden overlopen, heb ik hem toch 'ontvriend'. „Tegenwoordig ben je zelf degene die mensen ontvriendt, vroeger wérd je ontvriend.” [cf. zelfde artikel]. Op Facebook en Twitter kun je daartoe als eigenaar van de pagina, naar ik begrepen heb, zelf de knop omzetten; op blogse en gmail kan dat niet, waarop ik hem verzocht om zich als 'ontvriend' te willen beschouwen, mij niet meer te e-mailen en hier niet meer te reageren.

Dat ik ook mijn mailbox voor hem wilde sluiten, kwam doordat hij mij ook daar meermalen grof bejegende. Zo stuurde hij me de volgende mail, nadat ik een reactie van hem gewist had: “Je kunt beter gaan bidden bij Maria, Sterre der Zee in de Maastrichtse O. L. Vrouwe basiliek dan met je veelvoudige 'moeten' blogklanten te misleiden.” [Het betrof dit blog]

Dat 'ontvrienden' geschiedde waarschijnlijk wederzijds, want ik ontving de laatste tijd al emails van 'je frenemy'. Die term kende ik nog niet, maar ik begreep meteen dat het een samentrekking van friend en enemy moest zijn. Wie verzint of gebruikt zoiets?

http://4.bp.blogspot.com/-yJD72-2uJl0/U99V6502yBI/AAAAAAAATwY/ZK03LClaabU/s1600/Libertas_philosophandi.jpg

Ik besloot in eerste instantie daaraan verder geen blog te wijden. Ook niet toen Klever de avond van de dag waarop ik mijn verzoek deed een volstrekt onjuiste tweet plaatste, waarmee hij zijn handen in onschuld meende te kunnen wassen en alle schuld voor de breuk bij deze blogger te leggen die geen enkele tegenspraak zou dulden. Hetgeen uiteraard onzin is, zoals ieder ooit zelf zal hebben gemerkt in vroegere discussies op dit blog.

Zoals ik zei had ik hieraan geen aandacht willen geven. Ik ging er vanuit dat iedere geïnteresseerde zelf wel zou ontdekken dat Klever niet meer op dit blog meedeed – in reacties niet, maar ook in blogs niet waarin ik nogal eens tips van hem had doorgegeven. Ook daarin was hij nogal eisend, zoals blijkt uit zijn reactie op dit blog van 18 juli.

Het lijkt dat het uiteindelijk kleinigheden waren die onze jarenlange intensieve relatie-in-Spinoza de das om deden. Als irritaties zich voortdurend opstapelen komt er een tijd van vol is vol en genoeg is genoeg. Klevers mismoedige negativisme, voortkomend uit een permanente verontwaardiging en ressentiment over het – in Nederland althans – zogenaamd niet erkend worden, en het volstrekt niets van Spinoza geleerd lijken te hebben, waarover velen zich verbazen, dit alles geeft mij het vertrouwen dat het een juist besluit was om er een punt achter te zetten en de toegang voor deze ene persoon definitief op slot te doen.

                       Spinoza-zomercursus te Barchem 2014 [6]

Dit had stilzwijgend kunnen passeren. Maar nu ik tijdens de VHS-zomercursus met sommigen erover kwam te spreken, merkte ik dat dit ook regelmatige bezoekers nog niet was opgevallen. Uit wat ik verder vernam, hoe vanwege Klevers negatieve en vaak onheuse reacties, tegen dit blog werd aangekeken waarop het in negatieve zin afstraalde, én ik vernam dat sommigen juist niet durfden reageren daar ze zo'n bejegening door Klever vreesden, besloot ik toch om dit blog te maken en te laten weten dat bij wijze van spreken “de kust veilig is”. Klever is hier niet meer welkom en als hij dit ooit niet respecteert zal zijn reactie – ongeacht inhoud – worden gewist. Het is definitief en absoluut voorbij.

Hierover hoeft wat mij betreft – hoewel ik het reactieformulier laat staan – ook niet meer gediscussieerd te worden. Het K-woord is op dit blog taboe. Dit had ik misschien al veel eerder moeten doen, maar ook niet-gedane zaken nemen geen keer.

Laat de rust weergekeerd zijn. Hopelijk gaan de relatieve bewegingen en rust als vormden ze één geest verder - una veluti mente ducitur (TP3.2). Wat niet wil zeggen dat meningsverschil en tegenspraak niet welkom zouden zijn – integendeel.

Stan Verdult

   

http://4.bp.blogspot.com/-6q9FMRMIQm8/U99dHVPl9GI/AAAAAAAATwo/ulyOPOo9gXs/s1600/Deleuze_over_vriendschap.jpg

 

Reacties

Ik ben het niet met je eens Stan dat je Wim Klever de toegang tot dit blog ontzegt. Naar mijn mening zijn de lezers van je blog zelf wel in staat om hun mening te vormen. Bovendien zijn de inhoudelijke bijdragen van Wim Klever aan dit blog meestal interessant om kennis van te nemen. Volgens mij moet je je niet zo op stang laten jagen door Wim.

Fred, eens met wat je in je tweede en derde zin zegt. Maar wat je in je laatste zinnetje zegt, betreft niet alleen mij en is bovendien makkelijker gezegd dan gedaan. Dat "op stang jagen" werd een almaar overheersender levenshouding, zo lijkt het. Daar is dit blog niet voor.

Je deed er goed aan Wim Klever buiten spel te zetten. Ook ik ben ooit Spinoza gaan lezen via de Ethicom van Wim Klever en jij had heel lang geduld met hem. Er waren mensen die niet op deze blog reageerden omdat ze geen behoefte hadden aan een sneer van Wim Klever.

Ofschoon het navolgende niet in directe zin over Spinoza gaat, wil ik in het verband van de "ontvriending" van Wim Klever door Stan Verdult toch iets naar voren brengen.

De laatdunkende wijze waarop Wim Klever zich soms uitlaat over genen die zich in enigerlei zin met Spinoza bezighouden heeft mij meerdere malen de wenkbrauwen doen fronzen. Zo'n arrogante wijze van over- of tot mensen spreken getuigt, zo is mijn ervaring, meer dan eens van een narcistische persoonlijkheidsstructuur. Psychologisch onderzoek heeft aangetoond dat aan een dergelijke provocerende attitude - paradoxaal genoeg - "deep down" juist minderwaardigheidsgevoelens en gevoelens van eenzaamheid ten grondslag kunnen liggen, welke dan worden verdrongen en gecompenseerd door zichzelf te bewierroken en feitelijke of vermeende rivalen op theoretisch of praktisch niveau neer te sabelen, onderuit te halen of belachelijk te maken. Veelal zijn narcistische types - ik laat de differentiaties binnen deze groep hier maar even in het midden - intelligent en creatief, iets wat hen op hoge posities kan brengen, maar wat door de daarmee gepaard gaande houding in het sociale verkeer ook juist tégen hen kan gaan werken. Een narcistisch persoonlijkheidstype, de categorie waar betrokkene onder lijkt te vallen - ik zeg met opzet "lijkt", omdat mijn diagnostisch vermoeden onvoldoende wordt onderbouwd door het kennen van de persoon zelf - wil graag imponeren, pronken met zijn kennis, kunde of prestaties om maar in de aandacht te staan. Mensen die hij/zij, gemeten aan zijn/haar niveau van kennis/kunde gering acht, worden vanuit een grandioze zelfingenomenheid met dedain behandeld. Wat betrokkene dan niet kan c.q. wil zien, is dat hij/zij daarmee ook in een negatieve zin de schijnwerper op zich richt.

Wanneer iemand zo'n typering van zichzelf onder ogen krijgt, kan hij razend worden (de zgn. "narcissistic rage") en degene die waagt om zoiets over hem/haar te zeggen eveneens proberen te kleineren of schept hij/zij daar juist genoegen in, aangezien hij/zij dan toch weer in de belangstelling is (dat kan hem/haar dan motiveren om nog eens flink uit te halen en zijn/haar - miskende - superioriteit nog goed te etaleren).

Recentelijk is een boekje verschenen van de psychotherapeut Martin Appelo met als titel "Een spiegel voor narcisten", waarin hij zijn eigen narcistische denk- en gedragswijzen kritisch analyseert en in de greep probeert te krijgen. Zonder nu zelf arrogant proberen te willen zijn, zou ik dit boekje ter lezing graag aan Wim Klever willen aanraden; wellicht herkent hij hierin iets wat hem tot nadenken zet.

Het is inderdaad zo dat Stan als geestelijke vader van dit blog grenzen kan stellen t.a.v. wat hij als reacties toelaat en kan hij ervoor kiezen - heeft hij het vermogen en het recht - om zich tegenover hem of anderen onnodig denigrerend uitlatende respondenten van dit blog te weren. Ofschoon Wim Klever zeker een grote deskundigheid heeft en hij dikwijls ook interessante punten naar voren brengt, is het omwille van de handhaving van de kwaliteit van het blog zeker nuttig om in deze een goede afweging te maken.

Persoonlijk neem ik na het gefronst hebben van mijn wenkbrauwen uitlatingen met dergelijke strekkingen van mensen volstrekt niet serieus omdat deze alleen de psychische onvolgroeidheid van betrokkene articuleren. Ik zou daar niet eens op ingaan en alleen maar denken "ach, daar heb je er weer één" en me daar dan volstrekt niet druk over maken. Dus vanuit dien hoofde kan ik wel enigszins meevoelen met Fred Neerhoff die meent dat je je hierdoor niet zo op stang zou moeten laten jagen. Desondanks respecteer ik ten volle Stan's afweging om zijn blog hier niet voor open te stellen.

Dank, Kees, voor je ondersteuning en Ferdie voor je gedurfde analyse van de narcistische psyche - is niet mis. Ik maakte me er korter vanaf door naar Spinoza's indignatio (3/22s, 3/27c1, 3/DefAff20 en 4/51s) en Nietzsche's ressentiment te verwijzen. Goed dat je ook zijn "grote deskundigheid" memoreert. Ook jij dank voor je ondersteuning tenslotte.

Ik heb het ongemakkelijke gevoel dat het eigenlijk niet kan wat Ferdie Fluitsma hier doet. Het voelt als het schenden van een beroepsgeheim: het openbaar maken door een arts of psychiater van de diagnose van een bepaald persoon (daargelaten of de diagnose juist is). Laat onverlet dat ik ook vind dat niet kan wat Wim Klever hier van tijd tot tijd te berde brengt over personen, als recentelijk enige malen over Henri Krop. En al helemaal niet dat hij dat verkoopt als 'een deskundig tegengeluid'. Meer in het algemeen is mijn bezwaar dat zijn negatieve oordelen nooit onderbouwd worden door enige argumentatie. Ik respecteer en begrijp het besluit van Stan, er is reden voor, al moet ik eerlijk bekennen dat ik hem ook wel een beetje zal missen.

Henk, met het laatste heb je wat mij betreft gelijk: we zullen hem enigszins missen (maar hij heeft het ernaar gemaakt en heeft het 'ontvrienden' uitgelokt). Dan het ongemakkelijke gevoel waarmee je begint: er wordt uiteraard geen beroepsgeheim geschonden. Ferdie Fluitsma gaat aan de slag met openbare gegevens die iedereen heeft kunnen waarnemen in het licht van psychologische en culturele theorieën waarin iedereen zich kan verdiepen. Hij brengt die bij elkaar, zonder dat dit een "objectieve diagnose" kan opleveren, maar mogelijk wel enig begrip.

Ik vind de paternalistische "analyse" van Ferdi Fluitsma zwaar over de schreef. Hij geeft er geen blijk van Wim Klever persoonlijk te kennen maar probeert hem toch valselijk via de psychologie van de koude grond moreel te diskwalificeren.

Ik ben het volledig eens met Henk. Ik begrijp Stans besluit, maar ik vind niet dat we hier in het openbaar het proces moeten maken van iemand die zich hier niet meer kan verdedigen. Stan, uiteraard is het jouw beslissing, maar ik zou verdere reacties blokkeren, of zelfs alle reacties op dit blog wissen.

Mark, met je voorstel om de mogelijkheid van verdere reacties te blokkeren ben ik het eens (was ik inmiddels ook al aan 't bedenken, daar dit uiteraard niet onbeperkt door kan gaan, waar Wim zich er niet meer in kan mengen). Je voorstel om alsnog alle reacties te wissen vind ik te ver gaan. Zo dadelijk ga ik dit blog afsluiten.

Ik heb het reactieformulier nog even geopend om de volgende boodschap door te geven in het verlengde van sommige reacties. Iemand gaf mij door dat op nu.nl/wetenschap gisteren een artikel geplaatst werd:
'Narcist te herkennen aan antwoord op één vraag': "Vind je jezelf beter dan anderen?" Of nog directer: "zie je jezelf als narcist?"
Zie aldaar (hierna gaat dit blog weer dicht):

http://www.nu.nl/wetenschap/3846030/narcist-herkennen-antwoord-vraag-.html