Wereldfilosofie: Spinoza de laatste islamitische filosoof?

Graag neem ik de gelegenheid te baat om weer eens op een in de ramsj gebracht boek te wijzen dat van waarde is voor wie zich met Spinoza bezig houden. Dit boek Hans van  Rappard en Michiel Leezenberg (Red.): Wereld Filosofie. Wijsgerig denken in verschillende culturen. Bert Bakker, 2010. (van €24,95 voor €7,90) Een fraaie compendiumachtige inleiding in het filosoferen in verschillende culturen, waarbij het er enerzijds om gaat om tegenwicht te bieden aan de (door en sinds Hegel) ontstane westerse tendens om - superieur - te menen dat alleen in het westen werkelijk wordt gefilosofeerd én om te laten zien hoe er in het filosoferen altijd dwarsverbanden en beïnvloedingen vanuit verschillende cultuurgebieden hebben plaatsgevonden.

Fraaie overzichten over Indiase filosofie (Bruno Nagel), China (Karel van der Leeuw), Afrikaanse filosofie (Heinz Kimmerle), islamitische en andere filosofische tradities van het Midden-Oosten (Michiel Leezenberg), westerse filosofie in Oudheid en Middeleeuwen (Ilse Bulthof) en Moderne westerse filosofie (Jeroen Bartels), met tussendoor ‘brugfiguren’ (als Schopenhauer, Nietzsche, Ibn Rushd, Carl Gustav Jung).

Bij diverse teksten, vooral over de filosofie uit India en China en uit de islamitische wereld, moest ik bij bepaalde thema’s en uitwerkingen ervan denken aan Spinoza. Maar ook Spinoza zelf komt op diverse plaatsen aan bod: zo bijvoorbeeld een prima samenvatting door Jeroen Bartels.

Maar ook een tekst van Michiel Leezenberg is interessant. Na zijn erg kritische recensies van de boeken van Jonathan Israel in NRC Handelsblad 'rehabiliteert' hij zich in mijn ogen enigszins met het volgende stukje tekst (op p. 231-32) dat ik zo aardig vond dat ik het hier in z’n geheel citeer. Het eindigt met wat uiteraard niet anders dan als een grapje kan worden gezien – ik denk een allusie op de evenzeer onzin-bewering van Harry Wolfson in 'The Philosophy of Spinoza'  dat Spinoza de laatste scholastieke wijsgeer was.

                                            * * *

"Epiloog: de laatste islamitische filosoof?

De Britse historicus Jonathan Israel heeft in zijn recente Enlightenment Contested (2006, hfd. 24) gewezen op de opmerkelijke belangstelling die de zeventiende-eeuwse kring van Nederlandse spinozisten voor de islamitische religie en filosofie had. Niet alleen werd de eerste Koranvertaling gemaakt door een lid van deze kring, maar ook werden islamitische literaire teksten zoals Ibn Tufayls filosofische roman Hayy ibn Yaqzân in deze periode naar het Nederlands vertaald. Over deze belangstelling voor de islamitische wereld is het laatste woord nog niet gezegd, maar hier zou ik kort een ander onverwacht contact willen aanstippen: de band van de belangrijkste denker van de Nederlandse Verlichting, Baruch de Spinoza (1632-1677), met de hoofdthema's van het islamitische denken. Die band is indirect en loopt vooral via joodse denkers als Maimonides [1135-1204] en Gersonides (1288-1344). Naast Descartes was Maimonides waarschijnlijk de filosoof met de sterkste vormende invloed op Spinoza's werk. Weliswaar bekritiseert Spinoza zijn grote voorganger op allerlei punten en in soms krachtige bewoordingen, maar het is duidelijk dat hij grote delen van zijn vraagstelling, thematiek en begrippenapparaat aan Maimonides te danken heeft. Het duidelijkst blijkt dat wel in de Tractatus Theologico-Politicus; daarin bespreekt Spinoza de verhouding tussen de filosofische rede en de geopenbaarde religie. Hij betoogt dat religieuze openbaring geen diepzinnige filosofische kennis uitdrukt die slechts begrijpelijk is voor de elite, maar relatief eenvoudige morele waarheden die ook verstaanbaar zijn voor de massa. Strikter gezegd drukken geopenbaarde teksten als Bijbel en Koran zelfs helemaal geen waarheden uit omdat ze simpelweg niet op het domein van kennis liggen; in plaats daarvan bevatten ze wetten, en vereisen ze gehoorzaamheid. Er zijn redenen om te denken dat Spinoza de specifieke formulering van deze thematiek deels ontleent aan Maimonides, die op zijn beurt schatplichtig is aan islamitische filosofen als al-Farabi en Ibn Bâjja; dezen worden ook expliciet in de Gids [voor de Verdoolden] vermeld.

De opmerkelijke overeenkomsten in de opvattingen van deze denkers — over de verhouding van rationele kennis tot religieuze openbaring, over profetie als doorgaans werkend via de verbeelding in plaats van het intellect en over geopenbaarde religie als wet in plaats van wijsbegeerte — zijn vooralsnog suggestief en laten vele vragen open, bijvoorbeeld in hoeverre en langs welke lijnen Spinoza's begrippen en doctrines nu precies tot moslimdenkers teruggaan en in hoeverre hij hun gedachtegoed in het licht van de zeventiende-eeuwse ontwikkelingen een nieuwe wending heeft gegeven. Wel geven ze opnieuw een idee van hoe nauw de christelijke, joodse en islamitische wijsgerige tradities met elkaar verbonden waren en suggereren ze dat de moderne westerse filosofie wellicht een minder sterke breuk met de voormoderne en de niet-westerse wereld markeert dan vaak wordt aangenomen. De Nederlander Spinoza is niet alleen de eerste moderne denker, hij is ook de laatste islamitische filosoof. " 

[Michiel Leezenberg]

Reacties

Bedankt voor dit artikel, mijn vraag is waar kan ik dit boek voor 7.90 euro kopen?

Het was begin van 't jaar in de ramsj en zal nu niet meer te vinden zijn.