Spinoza in de Eerste Kamer geciteerd

Vandaag werd ik getipt over het volgende:

Afgelopen maandag 19 december 2011 hield mr. H.G.J.M. Beckers (VVD) zijn maidenspeech in de Eerste Kamer, bij het wetsvoorstel ‘Samenvoeging WWB & WI’ *).   

De heer Beckers (VVD): Mijnheer de voorzitter. Ik voel het als een voorrecht dat ik hier de eerste keer kan staan om het woord te voeren en daarbij een wetsvoorstel te behandelen dat voor velen in onze samenleving consequenties heeft, consequenties nu of in de toekomst. Het wetsvoorstel kent naar de mening van mijn fractie veel positieve elementen, zoals de decentralisatie van de uitvoering van het sociale beleid naar gemeenten, waardoor meer maatwerk mogelijk wordt, maar zeker ook de positieve impulsen die gericht zijn op de ontwikkeling en daarmee de zelfstandigheid van de individuele mens en, met die grotere zelfstandigheid, een beperktere rol van de overheid.

Spinoza zei het ruim 300 jaar geleden al: Het doel van een overheid is niet om mensen te veranderen van rationele wezens in volgzame dieren of marionetten, maar integendeel, om hen in staat te stellen hun lichaam en geest te ontwikkelen in veiligheid en alle vermogens van hun geest te ontplooien in volle vrijheid, zonder dat zij zelf zich te buiten gaan aan haat, woede of bedrog, maar ook zonder dat ze gebukt gaan onder naijver of onrecht van anderen. Uiteindelijk is het doel van de overheid niets anders dan vrijheid. Tot zover het citaat.

Die grotere zelfstandigheid is onder andere mogelijk door te werken en daarmee eigen inkomsten te verwerven. Dat kan in deze tijd. De arbeidsmarkt is nog steeds redelijk gunstig voor werkzoekenden, ook al lopen de werkloosheidscijfers de laatste weken op. Er is nog steeds veel vraag naar arbeidspotentieel en op de lange termijn ontstaat er krimp in de beroepsbevolking, hetgeen voor de tewerkstelling gunstig kan zijn. Voor het eerst sinds tientallen jaren neemt de beroepsbevolking af. De verhouding tussen het aantal werkenden en het aantal vijfenzestigplussers was ooit 7:1, is thans 4:1 en loopt de komende decennia terug tot 2:1. De totale beroepsbevolking zal met ongeveer 800.000 mensen afnemen. Dat betekent naast zorgen en te nemen maatregelen ook kansen voor de minder en lager geschoolden en voor de uitkeringsgerechtigden, kansen om aan de slag te komen. Het biedt aan gemeenten de ruimte en de opdracht om hun daarbij behulpzaam te zijn. [Uit het gestenografeerde en nog niet gecorrigeerde en vastgestelde verslag; zie hier] *) Wetsvoorstel over de Wijziging van de Wet werk en bijstand (WWB) en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren gericht op bevordering van deelname aan de arbeidsmarkt en vergroting van de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden (WI).

 

Reacties

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Spinoza het met de vrijheidsopvatting van de VVD, in deze context, stellig niet eens zou zijn geweest. Ik ben daarom blij dat Beckers hem niet letterlijk heeft geciteerd, dat zou m.i. misleidend zijn geweest. Eerlijk gezegd vrees ik de dag waarop de PVV dat wel gaat doen. Dan wordt het tijd voor een nieuwe Opstand ;-)

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat Spinoza het met de vrijheidsopvatting van de VVD, in deze context, stellig niet eens zou zijn geweest. Ik ben daarom blij dat Beckers hem niet letterlijk heeft geciteerd, dat zou m.i. misleidend zijn geweest. Eerlijk gezegd vrees ik de dag waarop de PVV dat wel gaat doen. Dan wordt het tijd voor een nieuwe Opstand ;-)