Lezingen over Spinoza

De groei van het aantal cursussen en lezingen over Spinoza is een aardige indicatie over de groeiende belangstelling voor deze filosoof.

Graag geef ik hier af en toe deze cursussen door, zodra ik ervan op de hoogte raak. Wie weet brengt het iemand op een idee.

Het gaat deze keer om lezingen te Doorn, Kapelle en Deventer. Over andere lezingen heb ik reeds eerder op dit weblog bericht, zoals hier over de lezing prof. Yosef Kaplan in de Balie in A'dam, en hier over de voorjaarscursus over de TTP van Het Spinozahuis, en hier over Miriam van Reijen in de Internationale School voor Wijsbegeerte.

[1] Te Doorn 

Net als vorig jaar om deze tijd, organiseert de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB Doorn ook dit jaar weer een korte Spinozacursus, bestaande uit een aantal inleidingen door Dr. H.J. Siebrand. Dinsdag 27 januari is het thema: Spinoza als kerkverlater (“Over de kunst van het verhuizen").

Op dinsdag 10 februari gaat het om Spinoza tegen de dominees (“Atheïst of Gelovige");

Op dinsdag 24 februari Spinoza over mystiek, (Over goed doen en gelukkig zijn"). In deze cursus van 3 lezingen, welke ook individueel kunnen worden gevolgd, wordt op toegankelijke wijze ingegaan op belangrijke aspecten van het denken van Spinoza. Zijn inzichten zijn in de huidige tijd nog steeds uiterst actueel.
Plaats: Luden-kapel, Berkenweg, hoek Ludenlaan in Doorn. Toegang: (per keer). €5,- voor NPB Leden/Vrienden; €7,- voor anderen.

De spreker: Heine Siebrand is als Remonstrants predikant en studentenpastor verbonden aan de Geertekerk te Utrecht. Hij promoveerde aan de Universiteit van Groningen op een studie naar het lezerspubliek van Spinoza in de 17e eeuw: Spinoza and the Netherlanders (Assen/Wolfeboro New Hampshire USA). Hij schreef verder onder meer: Mooi weer spelen: over religie en verandering en Tegendraads. [Van hier. Zie hier de iets uitvoeriger toelichting van vorig jaar]

[2] Te Kapelle

In het gemeentehuis in Kapelle worden vanaf woensdag 14 januari drie filosofieavonden gehouden over grote veranderingen in het Nederland van de zeventiende eeuw

·         woensdag 14 januari 2009, Omslag in religie. De Reformatie. Prof. Dr. George Harinck
Spanningen tussen katholieken en andersdenkenden in de 17e eeuw. De ontwikkeling van de Nederlandse Protestanten.
hoogleraar in de geschiedenis van het Calvinisme in de faculteiten Godgeleerdheid en Letteren aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.. ·         woensdag 28 januari 2009, Omslag in het denken, Spinoza. Drs. Jan Knol
Over leven en denken van onze grootste filosoof. Jan Knol is predikant theoloog en groot Spinozakenner

·         woensdag 11 februari 2009, Omslag in wetenschap, De Verlichting. Prof. Dr. Wiep van Bunge
Wat betekende “Verlichting”, Wat was de rol van Nederland daarin? Wiep van Bunge is hoogleraar geschiedenis van de Filosofie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

Zoals te doen gebruikelijk zal er steeds vóór de pauze een vertoog zijn van de spreker en daarna een directe discussie met het publiek.  Het is aan het Kerkplein 1. Reserveren gewenst via 0113-333110. Voor meer informatie: www.kapelle.nl>zorg en welzijn>cultuurraad.
[van hier]  

[3] Te Deventer

Op vrijdag 13 februari 2009 verzorgt Drs. Frank van Kreuningen (Cultuurpedagoog) een Inleiding in de wijsbegeerte van Spinoza voor het DUC-SCS (Dutch University College for Social & Cultural Studies, Instituut voor academisch/(post)HBO onderwijs en beroepstrainingen) te Deventer in het kader van een aantal Studium Generale lezingen. Spinoza's monistische wijsbegeerte heeft alle kenmerken van een levensbeschouwing die hoogst actueel is.

Hoewel Spinoza zijn uitgangspunt neemt in God is er bij hem toch geen sprake van theologie, maar van natuurfilosofie, omdat hij God en Natuur laat samen vallen.

Vanuit die opvatting ziet hij de mens als onderdeel van de natuur en niet als heer en meester ervan. Hij wijst het beeld van een antropomorfe God van de hand, dat betekent dat God geen rechter, vorst of vader kan zijn en ook geen bestraffende en belonende God in een hiernamaals.

Hel en hemel bestaan niet.

Spinoza denkt sterk vanuit de praktijk van het dagelijks bestaan, zonder te moraliseren.

In zijn wijsbegeerte staat de rede centraal, maar Spinoza is geen absolute rationalist.

Wie de zienswijze en leefregels van Spinoza toepast op zijn eigen leven, vindt het geluk en welzijn in dit aardse leven en niet in het hiernamaals.

Frank van Kreuningen (1933 Den Haag), cultuurpedagoog, autodidactische studie van Spinoza's wijsbegeerte, in 2006 oprichter en voorzitter van de Amsterdamse Spinoza Kring (ASK). In dat verband geeft hij cursussen en lezingen. De ASK  bevordert een monument voor Spinoza in Amsterdam, en gaat Spinoza's geboortedag jaarlijks herdenken in Paradiso.   [Van hier]

[4] Bij de Remonstranten Naarden-Bussum

Spinoza een inleiding
Spinoza (1632-1677) wordt tegenwoordig wel beschouwd als de grootste Nederlandse filosoof en de belangrijkste vertegenwoordiger van de radicale Verlichting.
Deze cursus biedt een introductie in zijn denken. Wij zullen gedeelten lezen uit zijn hoofdwerk de Ethica waarin het gaat over God, het denken en de passies en uit zijn Theologisch-politiek Traktaat. In dat laatste geschrift doet hij een frontale aanval op al die Elementen in de ‘publieke' religie (het Calvinisme) die het een onaantastbaar gezag zouden verlenen zodat men deze religie dwingend meende te kunnen opleggen aan anderen.
Syllabi van de inleidingen en kopieën van de teksten die we zullen lezen ( uit de Ethica, het Theologisch-politiek Traktaat maar ook uit de brieven die hij schreef en ontving) worden van tevoren aan de deelnemers toegestuurd.
Opgave bij Ds F. Knoppers, tel.035-6090255 [hier]
Data: woensdagen: 14, 21 en 28 januari; plaats: kerkenraadskamer
Tijden: ter keuze 's ochtends van 10.00-12.00 uur of 's avonds van 20.00-22.00 uur